Witam.

Potrafie stworzyc prosta biblioteke i to co potrzebuje w WinApi.

Problem mam w tym, ze nie potrafie umiescic funkcji wykorzystujacej WinApi w DLL prawidlowo (chodzi mi o wywolanie okna) Moglby mi ktos to przyblizyc ? Pozdraiwam

Mam cos takiego w DEV na razie. msg box dziala jak wlacze, natomiast okno sie nie wyswietla.

/* Replace "dll.h" with the name of your header */
#include "dll.h"
#include <windows.h>

DllClass::DllClass()
{

}

DllClass::~DllClass ()
{

}

  double DLLIMPORT kwadrat( double liczba ){

  return(liczba*liczba);    
  };

HINSTANCE x;
HWND hwnd;

int APIENTRY DllMain (HINSTANCE hInst   /* Library instance handle. */ ,
            DWORD reason    /* Reason this function is being called. */ ,
            LPVOID reserved   /* Not used. */ )
{

               x = hInst;

  switch (reason)
  {
   case DLL_PROCESS_ATTACH:

    break;

   case DLL_PROCESS_DETACH:
    break;

   case DLL_THREAD_ATTACH:

    break;

   case DLL_THREAD_DETACH:
    break;
  }

  /* Returns TRUE on success, FALSE on failure */
  return 1;
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
  switch( msg )
  {
  case WM_CLOSE:
    DestroyWindow( hwnd );
    break;

  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage( 0 );
    break;

    default:
    return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
  }
}

int okno( )
{

  //MessageBox( NULL, "TEXT", "main", MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 | MB_OKCANCEL );

  WNDCLASSEX wc;

  HWND hWin = GetActiveWindow();
 // HINSTANCE hInstance = GetWindowLong( hWin, GWL_HINSTANCE);

  wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc; //obsluga komunikatow
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = (HINSTANCE)GetWindowLong( hWin, GWL_HINSTANCE);
  wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
  wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 ); //kolor tla
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = "Nazwa_Klasy";
  wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
  wc.style = CS_DBLCLKS;

  if( !RegisterClassEx( & wc ) )
  {

    return 2;
  }

  // TWORZENIE OKNA

  hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "Nazwa_Klasy", "Nazwa_Okna", WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 500, 500, NULL, NULL, x, NULL );

  if( hwnd == NULL ) return 3;

  ShowWindow( hwnd, 1 ); // Pokaż okienko...
  UpdateWindow( hwnd );
}