Wprawka do oceny i podpowiedzi

0

Potrzebuje dobrze zrozumieć zasadę tworzenia i stosowania DependencyProperty. Zacząłem dostawać zadanka rekrutacyjne gdzie są aspekty które najprawdopodobniej wymagają zastosowania własności zależnych, po mojej obecnej implementacji kontakt z rekruterem się urywa i wyciągam wniosek że w moim rozwiązaniu zadania "dzieje się mocno źle" ;).

W swojej wprawce wyciągnąłem sobie parę przypadków gdzie chciałbym je zastosować a które do tej pory sprawiają mi sporo problemów w WPF MVVM (w code behind to proste rzeczy)

Generalnie zadania z tej wprawki zrobiłem sobie takie:
obraz_2022-11-26_080834036.png

Pierwszy punkt zrobiłem tak jak niżej i działa, pytanie czy to na tym polega?
Tyle ma być nadmiarowości w stosunku do code behind, czy tak to się robi?

Tworze klasę opakowującą klasyczny Button i dodaje w niej dwie właściwości zależne:
Założyłem ze będę to realizował w ten sposób ze dodam właściwość do przycisku trzymającą referencje do okna rodzica, i druga właściwość Boolean, której zmiana na true wywoła metodę Close() na referencji okna trzymanej w tej drugiej właściwości. Kod poniżej.

public class BtnZad1 : Button
{
  public static readonly DependencyProperty BooleanZamykajacyProperty;
  public static readonly DependencyProperty OknoRodzicBtnZad1Property;

  static BtnZad1()
  {
    BooleanZamykajacyProperty = DependencyProperty
      .Register("ZamknijOkno",
      typeof(bool),
      typeof(BtnZad1),
      new PropertyMetadata(false, OnKlikniecieDoZamkniecia));

    OknoRodzicBtnZad1Property =
    DependencyProperty.Register(
      "OknoRodzicBtnZad1",
      typeof(Window),
      typeof(BtnZad1),
      new PropertyMetadata(null));
  }

  public Window OknoRodzicBtnZad1
  {
    get { return (Window)GetValue(OknoRodzicBtnZad1Property); }
    set { SetValue(OknoRodzicBtnZad1Property, value); }
  }

  public bool ZamknijOkno
  {
    get { return (bool)GetValue(BooleanZamykajacyProperty); }
    set { SetValue(BooleanZamykajacyProperty, value); }
  }

  static void OnKlikniecieDoZamkniecia(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    (d as BtnZad1).OnKlikniecieDoZamkniecia(e);
  }

  void OnKlikniecieDoZamkniecia(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    if (e.NewValue is true && OknoRodzicBtnZad1 != null)
      OknoRodzicBtnZad1.Close();
  }
}

w Swoim ViewModelu okna głównego wystawiam właściwość Boolean którą powiążę ze swoją nowo utworzoną własnością zależną ustawiam ja na początku na true (nie ustawiaj jej, bo dałem i tak wartość domyślną podczas rejestracji false), no i dodaje w ViewModelu obsługę polecenia które podpinam do tego klawisza.

public class ViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  protected void OnPropertyChanged(string nazwaWlasciwosci)
  {
    PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(nazwaWlasciwosci));
  }

  public ViewModel()
  {
  }

  #region 1.
  private bool czyZamknac;
  public bool CzyZamknac
  {
    get { return czyZamknac; }
    set
    {
      czyZamknac = value;
      OnPropertyChanged(nameof(CzyZamknac));
    }
  }
  private ICommand klikniecieZamykajace;
  public ICommand KlikniecieZamykajace
  {
    get
    {
      if (klikniecieZamykajace == null)
        klikniecieZamykajace = new RelayCommand(Zamknij);
      return klikniecieZamykajace;
    }
  }
  private void Zamknij(object o)
  {
    //jakies dzialania konieczne do zrobienia przed zamknieciem
    CzyZamknac = true;
  }
}

a w XAMLu definiuje wiązania w tym przycisku tak:

<local:BtnZad1 Grid.Row="0" Grid.Column="1" 
  OknoRodzicBtnZad1="{Binding ElementName=OknoRodzic}"
  Command="{Binding KlikniecieZamykajace}"
  ZamknijOkno="{Binding CzyZamknac}"
  Width="120" 
  Height="30" 
  HorizontalAlignment="Center" 
  VerticalAlignment="Center">
 <TextBlock Text="Zamknij okno"/>      
</local:BtnZad1>

Rozwiązanie działa czyli warunek spełniony, ale czy tak się robi?
W analogiczny sposób robię pkt.4.
Z pkt.2. czyli przechwytywaniem tego klawisza Esc to mgliście mi chodzi po głowie ze chyba trzeba rozszerzyć klasę okno, tam dodać właściwość zależną trzymającą klawisz Key.Escape, potem powiązać to poprzez Converter z właściwością boolean z ViewModelu i obsługą polecenia zrobić tak samo?

Pk.3 i 5 tak samo jak pkt.2 tyle ze rozszerzam klawy TextBox i PasswordBox?

0

Zad.2. na Starcie srpawia mi problem, bo gdy definiuje takąklase opakowujaca Window, z wlasciwoscia zależna KlawiszZamykający, nie jestem w stanie w XAMLu utworzyc zamiast glownego znacznika window, znacznika WindowZad2.

public class WindowZad2 : Window
  {
    public Key KlawiszZamykajacy
    {
      get { return (Key)GetValue(KlawiszZamykajacyProperty); }
      set { SetValue(KlawiszZamykajacyProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty KlawiszZamykajacyProperty =
      DependencyProperty.Register("KlawiszZamykajacy", typeof(Key), typeof(WindowZad2), new PropertyMetadata(Key.Escape));

  }

w XAMLU nie moge tak zrobić, bo krzyczy ze taki tyop nie wystepuje w przestrzeni nazw 'WPF_DependencyProperty':obraz_2022-11-26_092837457.png

1

Odniosę się tylko do pierwszego, zarówno nowa kontrolka jak i dependency property nie są potrzebne. W rzeczywistości stosuje się je bardzo rzadko, kiedy rzeczywiście mamy do napisania reużywalny fragment kodu. Jeśli nie było wyraźnego polecnia, ze to mają być kontrolki, to powinno być wszystko zrobione w VM, ewentualnie przy pomocy attached propertiesów czy behaviours by powiązać zdarzenia na klawiaturze z VM.

0

pk2. poprzez behavior zrobiłem tak, ze zdefiniowałem taka klasę (rozumiem ze takie zachowania definiuje sie w Widoku?)

  public class ZamkniecieOknaPoprzezKlawisz : Behavior<Window>
  {
    public Key KlawiszZamykajacy { get; set; }
    protected override void OnAttached()
    {
      Window okno = this.AssociatedObject as Window;
      if (okno!= null)
        okno.PreviewKeyDown += ObslugaZamkniecia;
    }

    private void ObslugaZamkniecia(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      Window okno = (Window)sender;
      if (e.Key == KlawiszZamykajacy)
        okno.Close();
    }
  }

a w XAMLu okna dodałem to tak:

<Window x:Class="WPF_DependencyProperty.MainWindow"
    
		xmlns:i="http://schemas.microsoft.com/expression/2010/interactivity"
    
    mc:Ignorable="d"
    Title="Wprawki DependencyProperty, wszystko ma być zgodne z MVVM" 
    Height="450" Width="600">
    
  <i:Interaction.Behaviors>
    <local:ZamkniecieOknaPoprzezKlawisz KlawiszZamykajacy="Esc"/>
  </i:Interaction.Behaviors>
0

Trochę się zaplątałem z pkt.3. , chce tu najpierw dokończyć zachowanie 'KlawiszCzyszczacyBoxBehavior' aby tylko czyściło pole 'Text' ale mi to nie działa, nie wiem jak prawidłowo podpiąc to zachowanie w XAMLu.

(Dopiero jak samo czyszczenie zadziała, będę chciał dodać do tego zachowania polecenie które już będę podpinał w xamlu i one będzie odpowiadać za przepisywanie wartości .)

klasa 'KlawiszCzyszczacyBoxBehavior' wygląda tak: a niżej jak próbuje dołączyć go poprzez XAMLa do TextBox'a.

public class KlawiszCzyszczacyBoxBehavior : Behavior<TextBox>
  {
    public static readonly DependencyProperty KlawiszProperty =
      DependencyProperty.Register(
        "KlawiszCzyszczacy",
        typeof(Key),
        typeof(KlawiszCzyszczacyBoxBehavior),
        new PropertyMetadata(Key.None, ZmianaPrzypisanegoKlawisza));

    public Key KlawiszCzyszczacy
    {
      get { return (Key)GetValue(KlawiszProperty); }
      set { SetValue(KlawiszProperty, value); }
    }


    private static void ZmianaPrzypisanegoKlawisza(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      KeyEventHandler obslugaNacisnieciaKlawisza =
        (object sender, KeyEventArgs _e) =>
        {
          if (_e.Key == (d as KlawiszCzyszczacyBoxBehavior).KlawiszCzyszczacy)
            ((TextBox)sender).Text = "";
        };

      (d as KlawiszCzyszczacyBoxBehavior).AssociatedObject.KeyDown += obslugaNacisnieciaKlawisza;
    }
  }

obraz_2022-11-26_225905414.png

0

1. Pytanie do rozwiązania dla pkt.3.

Trochę bliżej z pkt.3. ale na razie działa jedynie czyszczenie 'TextBoxa',
polecenie które ma przepisać wartość do drugiego 'TextBoxa' wykonuje się ale, jak podglądam w debugerze co się dzieje w metodzie tego polecenia 'private void ObslugaPrzepisaniaTekstuDoDrgiego(object o)' to tak jakby ta metoda wywołuje się bez uprzedniego zaktualizowania wartości pól ViewModelu z kontrolek TextBox na widoku (wiązanie wygląda ok).

Dzieje się tak:
. uruchamiam program
. w TextBoxie który ma obsługę 'Entera' jest już wartość ustawiona w konstruktorze ViewModelu równa "poczat",
. cokolwiek dopisze w tym TextBoxie to do drugiego zostanie przeniesiona wartość "poczat" i ten pierwszy TextBox zostanie wyczyszczony
. ale za drugim razem to już cokolwiek bym nie napisał w tym pierwszym TextBoxie to po naciśnięciu 'Enter' do drugiego przepisywany jest pusty string a pierwszy się czyści

Co tu się dzieje? i dlaczego tak?

moja definicja w sumie nie wiem czego; zachowania, właściwości doczepianej, zachowania doczepianego? - nie mam pojęcia jak odróżnić jedno od drugiego?

public class KlawiszCzyszczacyBoxBehavior : Behavior<TextBox>
  {
    public Key KlawiszCzyszczacyTextBox { get; set; }
    public static readonly DependencyProperty PoleceniePrzedWyczyszczeniemProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached(
        "PoleceniePrzedWyczyszczeniem",
        typeof(ICommand),
        typeof(KlawiszCzyszczacyBoxBehavior));


    public ICommand PoleceniePrzedWyczyszczeniem
    {
      get { return (ICommand)GetValue(PoleceniePrzedWyczyszczeniemProperty); }
      set { SetValue(PoleceniePrzedWyczyszczeniemProperty, value);}
    }


    protected override void OnAttached()
    {
      TextBox txtBox = this.AssociatedObject as TextBox;

      if (txtBox!= null)
        txtBox.PreviewKeyDown += TxtBox_KeyDown;  // tu probowalem tez z txtBox.KeyDown += , ale nie ma roznicy
    }

    private void TxtBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      TextBox textBox = (TextBox)sender;
      if (e.Key == KlawiszCzyszczacyTextBox)
      {
        PoleceniePrzedWyczyszczeniem.Execute(null);
        textBox.Text = "";
      }
    }
  }

tak to podlaczam w XAMLu

<TextBox x:Name="txtBox1_pkt3"       
          Text="{Binding TxtBox_3_1}"
          Height="20" 
          Width="160"
          Margin="2">
          <i:Interaction.Behaviors>
            <local:KlawiszCzyszczacyBoxBehavior KlawiszCzyszczacyTextBox="Return" 
                              PoleceniePrzedWyczyszczeniem="{Binding Przepisz_ztxtB31_dotxtB32}"/>
          </i:Interaction.Behaviors>
        </TextBox>

a tak to jest zbindowane w ViewModelu i tak wygląda polecenie w ViewModelu

public class ViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected void OnPropertyChanged(string nazwaWlasciwosci)
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(nazwaWlasciwosci));
    }

    public ViewModel()
    {
      TxtBox_3_1 = "poczat";
    }
    private string txtBox_3_1;
    private string txtBox_3_2;
    public string TxtBox_3_1
    {
      get { return txtBox_3_1; }
      set
      {
        txtBox_3_1 = value;
        OnPropertyChanged(nameof(TxtBox_3_1));
      }
    }
    public string TxtBox_3_2
    {
      get { return txtBox_3_2; }
      set
      {
        txtBox_3_2 = value;
        OnPropertyChanged(nameof(TxtBox_3_2));
      }
    }

    private ICommand przepisz_ztxtB31_dotxtB32;
    public ICommand Przepisz_ztxtB31_dotxtB32
    {
      get
      {
        if (przepisz_ztxtB31_dotxtB32 == null)
          przepisz_ztxtB31_dotxtB32 = new RelayCommand(ObslugaPrzepisaniaTekstuDoDrgiego);
        return przepisz_ztxtB31_dotxtB32;
      }
    }
    private void ObslugaPrzepisaniaTekstuDoDrgiego(object o)
    {
      TxtBox_3_2 = TxtBox_3_1;
    }

2. Pytanie do rozwiązania dla pkt.5.

W pkt.5. podpiąłem obsługę zdarzenia 'PasswordChanged' w codebehind opakowanego PasswordBoxa w nowa kontrolkę z wystawiona właściwością 'PasswordBindowalne' i tam z kolei, ładnie przepisuje się wartość z BindowalnyPasswordBoxa do TextBoxa, ale po całej akcji nie jest czyszczona kontrolka PasswordBox.Password (zostają te kropki, chyba winne jest to ze w 'BindowalnyPasswordBox' )

Definicja własnej kontrolki która opakowuje standardowego PasswordBox'a

public partial class BindowalnyPasswordBox : UserControl
  {
    public BindowalnyPasswordBox()
    {
      InitializeComponent();
      opakowywanyPasswordBox.PasswordChanged += OnPasswordChanged;
    }

    public static readonly DependencyProperty PasswordBindowalneProperty =
      DependencyProperty.Register(
        "PasswordBindowalne",
        typeof(string),
        typeof(BindowalnyPasswordBox));

    public string PasswordBindowalne
    {
      get { return (string)GetValue(PasswordBindowalneProperty); }
      set { SetValue(PasswordBindowalneProperty, value); }
    }

    private void OnPasswordChanged(object o, RoutedEventArgs e)
    {
      PasswordBindowalne = (o as PasswordBox).Password;
    }
  }

jego XAML

<UserControl x:Class="WPF_DependencyProperty.BindowalnyPasswordBox"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
       xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
       xmlns:local="clr-namespace:WPF_DependencyProperty"
       mc:Ignorable="d" 
       d:DesignHeight="40" d:DesignWidth="280">
  <PasswordBox x:Name="opakowywanyPasswordBox"/>
</UserControl>

podpięcie w XAMLu wygląda tak:

<local:BindowalnyPasswordBox
          PasswordBindowalne="{Binding PwdBox_5, Mode=TwoWay}"
          Width="160"
          Height="20">
          <local:BindowalnyPasswordBox.InputBindings>
            <KeyBinding Key="Return"
                  Command="{Binding PrzepiszHasloIWyczyscBox}"/>
          </local:BindowalnyPasswordBox.InputBindings>

        </local:BindowalnyPasswordBox>

a w ViewModelu bindowanie i polecenie wygląda tak:

    private string pwdBox_5;
    private string txtBox_5;
    public string PwdBox_5
    {
      get { return pwdBox_5; }
      set
      {
        pwdBox_5 = value;
        OnPropertyChanged(nameof(PwdBox_5));
      }
    }
    public string TxtBox_5
    {
      get { return txtBox_5; }
      set
      {
        txtBox_5 = value;
        OnPropertyChanged(nameof(TxtBox_5));
      }
    }

    private ICommand przepiszHasloIWyczyscBox;
    public ICommand PrzepiszHasloIWyczyscBox
    {
      get
      {
        if (przepiszHasloIWyczyscBox == null)
          przepiszHasloIWyczyscBox = new RelayCommand(ObslugaTegoZdarzenia);
        return przepiszHasloIWyczyscBox;
      }
    }
    private void ObslugaTegoZdarzenia(object o)
    {
      TxtBox_5 = PwdBox_5;
      PwdBox_5 = "";
    }

Całość wypocin tutaj:
Cały projekt na GitHubie

2

Myliłem się, w dzisiejszych czasach to nawet można bindindować do klawiszy prosto z xamla, bez żadnych dodatkowych cudów. Więc jak zamknąć okno po naciśnięciu klawisza ESC, zgodnie z MVVM i SOLID i własnym sumieniem:

<Window x:Class="WpfMVVMKeyDown.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"       
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Window.InputBindings>
    <KeyBinding Key="Esc" Command="{Binding CloseCmd}" />
  </Window.InputBindings>
  <Grid>

  </Grid>
</Window>
using System.Windows;

namespace WpfMVVMKeyDown
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window, ICanBeClosed
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}
namespace WpfMVVMKeyDown
{
  internal interface ICanBeClosed
  {
    void Close();
  }
}
using WpfMVVMKeyDown.WPF;

namespace WpfMVVMKeyDown
{
  internal class MainWindowViewModel : BaseViewModel
  {
    private readonly ICanBeClosed closeMe; 

    public RelayCommand CloseCmd { get; }


    public MainWindowViewModel(ICanBeClosed closeMe)
    {
      CloseCmd = new RelayCommand(x => closeMe.Close());
    }
  }
}
using System.Windows;

namespace WpfMVVMKeyDown
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for App.xaml
  /// </summary>
  public partial class App : Application
  {
    protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
    {
      base.OnStartup(e);

      var mainWindow = new MainWindow();
      mainWindow.DataContext = new MainWindowViewModel(mainWindow);
      mainWindow.ShowDialog();
    }
  }
}

Analogicznie wszytkie te zadania można zrobić wykorzystując InputBindings, żadne DP czy AP i dobieranie się do kontrolek nie jest potrzebne.

3

Dużym problemem dla rekruterów może też być programowanie "po polsku". Rób to tylko po angielsku. Wszystkie kontrolki, zmienne, metody itd. Wszystko nazywaj po angielsku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1