SameDate

Adam Boduch
SameDate
Moduł: DateUtils
```delphi function SameDate(const A, B: TDateTime): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwie daty przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu [[Delphi/True]] jeżeli obydwie daty są takie same (jednostki czasu są ignorowane).

Przykład:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;

 Result := SameDate(A, B);

 if Result then
  Writeln('Tak, dwie daty są równe')
 else Writeln('Niestety, dwie daty są różne');

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy