SameDate

Adam Boduch
SameDate
Moduł: DateUtils
function SameDate(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja porównuje dwie daty przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu True jeżeli obydwie daty są takie same (jednostki czasu są ignorowane).

Przykład:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  A, B : TDateTime;
  Result : Boolean;
begin
  A := Now;
  B := A;
 
  Result := SameDate(A, B);
 
  if Result then
    Writeln('Tak, dwie daty są równe')
  else Writeln('Niestety, dwie daty są różne');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy