SameTime

Adam Boduch
SameTime
Moduł: DateUtils
function SameTime(const A, B: TDateTime): Boolean;

Funkcja porównuje dwie wartości czasu przekazane w parametrach A oraz B. Zwraca wartość True jeżeli są one równe (False w przeciwnym wypadku).

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;

 Result := SameTime(A, B);

 if Result then
  Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
 else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy