CompareDate

Adam Boduch
CompareDate
Moduł: DateUtils
```delphi function CompareDate(const A, B: TDateTime): TValueRelationship; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwie daty przekazane do parametrów A oraz B. Zwraca wartość typu [[Delphi/TValueRelationship]], który odzwierciedla relacje pomiędzy datami. I tak może zwrócić wartości:
 • EqualsValue - jeżeli dwie daty są sobie równe;
 • LessThanValue - jeżeli data A jest wcześniejsza od B;
 • GreaterThanValue - jeżeli data A jest późniejsza od B.

Przykład:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Types, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : TValueRelationship;
begin
 A := Now;
 B := EncodeDate(2005, 06, 27);

 Result := CompareDate(A, B);

 case Result of
  EqualsValue: Writeln('Daty są jednakowe');
  LessThanValue: Writeln('Pierwsza data jest wcześniejsza');
  GreaterThanValue: Writeln('Pierwsza data jest póżniejsza');
 end;

 Readln;
end.

Typ TValueRelationship jest zadeklarowany w module Types, więc nie zapomnij dodać go do listy Uses.

Zobacz też:

0 komentarzy