SameDateTime

Adam Boduch
SameDateTime
Moduł: DateUtils
```delphi function SameDateTime(const A, B: TDateTime): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli wartości reprezentowane przez parametry A i B (typu [[Delphi/TDateTime]]) są równe. Odpowiadać musi nie tylko data ale i czas (łącznie z godziną, sekundami oraz sekundami).

Przykład:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := Now;
 B := A;

 Result := SameDateTime(A, B);

 if Result then
  Writeln('Tak, wartości TDateTime są równe')
 else Writeln('Niestety, wartości TDateTime są różne');

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy