IsSameDay

Adam Boduch
IsSameDay
Moduł: DateUtils
```delphi function IsSameDay(const AValue, ABasis: TDateTime): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwróci [[Delphi/True]] jeżeli wartości przekazane w parametrach AValue oraz ABasic wskazują na ten sam dzień, tego samego roku i miesiąca (wartości czasowe mogą być różne).

Oto przykład, w którym funkcja zwróci wartość prawdziwą:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Types, DateUtils;

var
 A, B : TDateTime;
 Result : Boolean;
begin
 A := EncodeDate(2006, 06, 20);
 B := EncodeDate(2006, 06, 20);

 Result := IsSameDay(A, B);

 if Result then
  Writeln('Tak, to ten sam dzień!')
 else Writeln('Niestety, to nie ten sam dzień!');

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy