Reset

Adam Boduch
Reset
Moduł: System
procedure Reset(var F [: File; RecSize: Word ] );

Procedura otwiera istniejący plik o nazwie skojarzonej z parametrem F. Przed użyciem tej procedury należy wywołać AssignFile, aby skojarzyć ścieżkę do pliku ze zmienną plikową.

Plik zostanie otworzony zgodnie z dotychczasową wartością globalnej zmiennej FileMode; domyślną wartością tej zmiennej jest 2 (czyli zapis/odczyt).

Parametr F może być dowolego typu (czyli File, TextFile oraz pliki typowane); RecSize jest określane jedynie w przypadku plików typowanych. Parametr określa rozmiar rekordu używanego podczas operowania na plikach. Jeżeli wartość zostanie pominięta, domyślnym rozmiarem rekordu będzie 128 bajtów.

Przykład odczytu zawartości pliku korzystając z procedury Reset:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  TF : TextFile;
  Line : String;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\Top Gun\Top Gun.txt');
  try
    Reset(TF);
 
    while not Eof(TF) do
    begin
      Readln(TF, Line);
      Writeln(Line);
    end;
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
  Readln;
end

W tym przykładzie korzystamy z funkcji Eof, która zwraca wartość False jeżeli koniec pliku nie został osiągnięty.

Zobacz też:

0 komentarzy