AssignFile

Adam Boduch
AssignFile
Moduł: System
procedure AssignFile(var F; FileName: string);

Procedura kojarzy plik określony w parametrze F z plikiem, którego ścieżke wskazuje parametr FileName.

Przed rzeczywistym otwarciem pliku przy pomocy procedur Reset, Rewrite lub Append należy skojarzyć zmienną plikową (typu File, TextFile lub plików typowanych) z ścieżką dostępu do plików. Następne operacje dokonywane na pliku będą wymagały podania właśnie zmiennej, określonej w parametrze F.

Przykład utworzenia pliku tekstowego:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  TF : TextFile;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\Foo.txt');
  try
    ReWrite(TF);
    Writeln('Hello World!');
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
end.
W miejsce procedury AssignFile można użyć Assign lecz nie jest to zalecane. Procedura Assign została zachowana w Delphi ze względów kompatybilności

Zobacz też:

3 komentarzy

przy funkcji WriteLn musi być podany jako pierwszy parametr ze skojarzonym plikiem


WriteLn(TF, 'HelloWorld');

efekt działania AssignFile i CloseFile nie jest widoczny na ekranie, jeśli o to chodzi...

U mnie działa tylko tak:
...
ReWrite(TF);
Writeln(TF,'Hello World');
...