File

Adam Boduch

File - słowo kluczowe języka Delphi

To słowo kluczowe ma zastosowanie w trakcie pracy nad plikami. Służy do deklarowania zmiennych mogących operować na plikach amorficznych. Przykład:

var
  F: File;
 
// Możemy np. wykorzystać ten typ danych do kopiowania pliku:
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Src, Dst : File; // zmienne plikowe
  Buffer : array[0..128] of char; // bufor przechowywać będzie same bajty
  BytesRead : Integer; // zmienna przechowywać będzie liczbę odczytanych bajtów
begin
  AssignFile(Src, 'C:\flash.rar');
  Reset(Src, 1);  // otwarcie pliku
    AssignFile(Dst, 'C:\flash-kopia.rar');
    Rewrite(Dst, 1); // stworzenie nowego...
 
    while BytesRead > 0 do // pętla wykonywana dopóki zmienna BytesRead będzie większa od 0
    begin
      BlockRead(Src, Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead); // odczytaj porcje danych
      BlockWrite(Dst, Buffer, BytesRead); // zapisz tę porcję do oddzielnego pliku
    end;
 
    CloseFile(Dst);
  CloseFile(Src);
end;

Więcej na ten temat w artykule: Pliki.

Słowo kluczowe file, wraz z Of tworzy konstrukcję file of wykorzystywaną w plikach typowanych. Przykład:

Type
{ deklarujemy rekord danych - w takiej postaci będzie zapisywany do pliku }
  TDatebaseRec = packed record
    Name : String[125];
    Date : TDate;
  end;
TDateBase = file of TDatebaseRec; // deklaracja pliku typowanego 

Zobacz też:

0 komentarzy