File

Adam Boduch

File - słowo kluczowe języka Delphi

To słowo kluczowe ma zastosowanie w trakcie pracy nad plikami. Służy do deklarowania zmiennych mogących operować na plikach amorficznych. Przykład:

var
 F: File;

// Możemy np. wykorzystać ten typ danych do kopiowania pliku:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Src, Dst : File; // zmienne plikowe
 Buffer : array[0..128] of char; // bufor przechowywać będzie same bajty
 BytesRead : Integer; // zmienna przechowywać będzie liczbę odczytanych bajtów
begin
 AssignFile(Src, 'C:\flash.rar');
 Reset(Src, 1); // otwarcie pliku
  AssignFile(Dst, 'C:\flash-kopia.rar');
  Rewrite(Dst, 1); // stworzenie nowego...

  while BytesRead > 0 do // pętla wykonywana dopóki zmienna BytesRead będzie większa od 0
  begin
   BlockRead(Src, Buffer, SizeOf(Buffer), BytesRead); // odczytaj porcje danych
   BlockWrite(Dst, Buffer, BytesRead); // zapisz tę porcję do oddzielnego pliku
  end;


  CloseFile(Dst);
 CloseFile(Src);
end;

Więcej na ten temat w artykule: Pliki.

Słowo kluczowe file, wraz z Of tworzy konstrukcję file of wykorzystywaną w plikach typowanych. Przykład:

Type
{ deklarujemy rekord danych - w takiej postaci będzie zapisywany do pliku }
 TDatebaseRec = packed record
  Name : String[125];
  Date : TDate;
 end;
TDateBase = file of TDatebaseRec; // deklaracja pliku typowanego 

Zobacz też:

0 komentarzy