Onmouseout

maxi

Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy kursor myszy opuszcza obiekt, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia

Po zjechaniu myszką na z tego bloku wywołana zostanie funkcja hideToolTip().
```

Zobacz też

Onmouseover </li> Onmousemove </li> Onclick </li> </ul>

0 komentarzy