Onmouseover

maxi

Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy kursor myszy znajduje się nad obiektem, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia

Po najechaniu myszką na ten blok wywołana zostanie funkcja showToolTip().
```

Zobacz też

Onmouseout </li> Onmousemove </li> Onclick </li> </ul>

0 komentarzy