Onmousemove

maxi

Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy kursor myszy porusza się nad obiektem, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia

Po poruszeniu myszką nad tym blokiem wywołana zostanie funkcja updateToolTip().
```

Zobacz też

Onmouseover </li> Onmouseout </li> Onclick </li> </ul>

0 komentarzy