Zawartość kosza.

0

Jakby wyglądał kod programu w delphi, który powodowałby wyświetlenie zawartości kosza w komponencie np. listbox z różnymi opcjami np. kiedy usunięto, rozmiar pliku, pierwotna lokalizacja, itp. i aby to odbyło się po naciśnięciu przycisku. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrowienia.

0

Spróbuj tak

uses Shellapi;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
PIDL:PItemIDList;
Info:TShellExecuteInfo;
pInfo:PShellExecuteInfo;
WaitCode:DWord;
begin
if Message.Msg = WM_QUERYENDSESSION then
begin
SHGetSpecialFolderLocation(Handle, CSIDL_BITBUCKET, PIDL);
pInfo:[email protected];
with Info do
begin
cbSize:=SizeOf(Info);
fMask:=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS+ SEE_MASK_IDLIST;
wnd:=Handle;
lpVerb:=nil;
lpFile:=nil;
lpParameters:=nil;
lpDirectory:=nil;
nShow:=SW_ShowNormal;
hInstApp:=0;
lpIDList:=PIDL;
end;
ShellExecuteEx(pInfo);
repeat
WaitCode := WaitForSingleObject(Info.hProcess,500);
Application.ProcessMessages;
until (WaitCode <> WAIT_TIMEOUT);
end;

Pomyłka :D Nie moge usunąć :(

0

Aby zaoszczędzać miejsca jaki jest kod np. aby opróżnić ten kosz (pojedynczy plik też) lub aby przywrócić wybrany element (i wszystkie elementy).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0