Opró?żnianie kosza

0

Czy jest jakas procedura, za pomoca ktorej mozemy oproznic kosz?

0

Procedure EmptyRecycleBin ;

Const
SHERB_NOCONFIRMATION = $00000001 ;
SHERB_NOPROGRESSUI  = $00000002 ;
SHERB_NOSOUND    = $00000004 ;
Type
TSHEmptyRecycleBin = function (Wnd : HWND; pszRootPath : PChar; dwFlags : DWORD) : HRESULT; stdcall ;
Var
SHEmptyRecycleBin : TSHEmptyRecycleBin; 
LibHandle     : THandle;
Begin 
LibHandle := LoadLibrary(PChar('Shell32.dll')) ;
if LibHandle <> 0 then
@SHEmptyRecycleBin := GetProcAddress(LibHandle, 'SHEmptyRecycleBinA')
else
begin
MessageDlg('Failed to load Shell32.dll.', mtError, [mbOK], 0);
Exit;
end;

/*

 1. Sformatować i wrzucić do FAQ
 2. Używać tagu delphi
  */

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0