ReplaceDate

Adam Boduch
ReplaceDate
Moduł: SysUtils
procedure ReplaceDate(var DateTime: TDateTime; const NewDate: TDateTime);

Procedura zamienia wartość daty przekazaną w parametrze DateTime. Parametr NewDate musi zawierać nową wartość daty. Czas zapisany w parametrze DateTime nie zostanie naruszony.

Przykład:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  Foo : TDateTime;
begin
  { zapisz aktualną datę i czas }
  Foo := Now;
  Writeln(DateTimeToStr(Foo));

  { zamień zapisaną wartość daty }
  ReplaceDate(Foo, IncMonth(Foo));

  Writeln(DateTimeToStr(Foo));
  Readln;
end.
W rzeczywistości operację zwiększenia liczby oznczającej rok można wykonać posługując się jedynie funkcją IncYear.

Zobacz też:

0 komentarzy