ReplaceTime

Adam Boduch
ReplaceTime
Moduł: SysUtils
```delphi procedure ReplaceTime(var DateTime: TDateTime; const NewTime: TDateTime); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] zamienia wartość czasu w parametrze DateTime. W parametrze NewTime musi znaleźć się nowa wartość czasu. Ewentualny zapis daty nie zostanie zmieniony.

Prosty przykład użycia:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 Foo : TDateTime;
begin
 { zapisz aktualną datę i czas }
 Foo := Now;;
 Writeln(DateTimeToStr(Foo));

 { odczekaj 1 sek. }
 Sleep(1000);
 { zamień zapisaną wartość czasu }
 ReplaceTime(Foo, Now);

 Writeln(DateTimeToStr(Foo));
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy