IncYear

Adam Boduch
IncYear
Moduł: DateUtils
```delphi function IncYear(const AValue: TDateTime; const ANumberOfYears: Integer = 1): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość daty/czasu zapisaną w postaci typu [[Delphi/TDateTime]], w której liczba lat zwiększona jest o wielkość parametru ANumberOfYears. Parametr AValue musi być prawidłową datą, której wartość zostanie zmieniona:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za rok o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncYear(dtNow)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy