Reset

Adam Boduch
Reset
Moduł: System
```delphi procedure Reset(var F [: File; RecSize: Word ] ); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] otwiera istniejący plik o nazwie skojarzonej z parametrem F. Przed użyciem tej procedury należy wywołać [[Delphi/AssignFile]], aby skojarzyć ścieżkę do pliku ze zmienną plikową.

Plik zostanie otworzony zgodnie z dotychczasową wartością globalnej zmiennej FileMode; domyślną wartością tej zmiennej jest 2 (czyli zapis/odczyt).

Parametr F może być dowolego typu (czyli File, TextFile oraz pliki typowane); RecSize jest określane jedynie w przypadku plików typowanych. Parametr określa rozmiar rekordu używanego podczas operowania na plikach. Jeżeli wartość zostanie pominięta, domyślnym rozmiarem rekordu będzie 128 bajtów.

Przykład odczytu zawartości pliku korzystając z procedury Reset:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 TF : TextFile;
 Line : String;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\Top Gun\Top Gun.txt');
 try
  Reset(TF);

  while not Eof(TF) do
  begin
   Readln(TF, Line);
   Writeln(Line);
  end;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
 Readln;
end

W tym przykładzie korzystamy z funkcji Eof, która zwraca wartość False jeżeli koniec pliku nie został osiągnięty.

Zobacz też:

0 komentarzy