Eoln

ga88a
Eoln
Moduł: System
function Eoln(var F): Boolean;

Funkcja sprawdza czy kursor znajduje się na końcu linii w pliku tekstowym. Może zwrócić True jeżeli kursor znajduje się na końcu linii lub False w przeciwnym wypadku.

Do poruszania się po pliku, można użyć funkcji Seek.

Przykład użycia:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  TF : TextFile;
  C : Char;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
  try
    Reset(TF);
 
    while not Eof(TF) do
    begin
      Read(TF, C);
      Write(C);
      if Eoln(TF) then
      begin
        Write('|');
      end;
    end;
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
  Readln;
end.

Program odczytuje zawartość pliku tekstowego, znak po znaku. W każdej iteracji pętli sprawdzane jest, czy kursor znajduje się na końcu linii (linia 17.) - jeżeli warunek został spełniony, na konsoli zostanie wyświetlony znak |.

Zobacz też:

2 komentarzy

Dzięki za poprawke.

Czytamy dzial "Pomoc" a konkretnie dzial "Zasady redagowania tekstow"? Czy nie bardzo?