Seek

Adam Boduch
Seek
Moduł: System
procedure Seek(var F; N: Longint);

Procedura przesuwa cursor pliku na określoną pozycję. Parametr F musi wskazywać na plik typowany lub amorficzny, natomiast N wskazuje na nową pozycję pliku. Pamiętaj o tym, że plik na który wskazuje F musi być wcześniej otwarty przy pomocy Reset.

Poniższy listing pokazuje jak przesunąć pozycję pliku na jego środek:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  F : File;
  Size : Integer;
begin
  AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
  try
    Reset(F);
 
    Size := FileSize(F);
 
    Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
    Writeln('Przesuwam na środek...');
 
    Seek(F, Size div 2);
 
    Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));
 
  finally
    CloseFile(F);
  end;
  Readln;
end.
Przy pomocy instrukcji `Seek(F, FileSize(F))` możesz przesunąc kursor pliku na jego koniec.

Zobacz też:

0 komentarzy