YearSpan

Adam Boduch
YearSpan
Moduł: DateUtils
function YearSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w latach) dwóch wartości typu TDateTime: ANow oraz AThen. W odróżnieniu od funkcji YearsBetween, zwracana jest wartość typu Double która nie jest zaokrąglana:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  Foo : Double;
  Bar : Integer;
begin
  Foo := YearSpan(Now, EncodeDate(2005, 06, 30));
  Bar := YearsBetween(Now, EncodeDate(2005, 06, 30));
  Writeln('Różnica w latach: ' + FloatToStr(Foo)); // np. wyświetli 1.3
  Writeln('Różnica w latach: ' + IntToStr(Bar));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy