MinuteSpan

Adam Boduch
MinuteSpan
Moduł: DateUtils
function MinuteSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w minutach) dwóch wartości typu TDateTime: ANow oraz AThen. W odróżnieniu od funkcji MinutesBetween, zwracana jest wartość typu Double która nie jest zaokrąglana:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  Foo : Double;
  Bar : Integer;
begin
  Foo := MinuteSpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Bar := MinutesBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Writeln('Różnica w minutach: ' + FloatToStr(Foo));
  Writeln('Różnica w minutach: ' + IntToStr(Bar));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy