DaySpan

Adam Boduch
DaySpan
Moduł: DateUtils
function DaySpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca ilość dni różnicy pomiędzy dwoma datami przekazanymi w parametrach ANow oraz AThen. Różnica pomiędzy funkcją DaysBetween jest taka, iż funkcja ta zlicza jedynie całe dnie. Przykładowo:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  Foo : Double;
  Bar : Integer;
begin
  Foo := DaySpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Bar := DaysBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Writeln('Różnica dni: ' + FloatToStr(Foo));
  Writeln('Różnica dni: ' + IntToStr(Bar));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy