HourSpan

Adam Boduch
HourSpan
Moduł: DateUtils
function HourSpan(const ANow, AThen: TDateTime): Double;

Funkcja zwraca różnicę (w godzinach) pomiędzy dwoma datami przekazanymi w parametrach ANow oraz AThen. W odróżnieniu od HoursBetween, funkcja zwraca wartość typu Double (niezaokrąglona):

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  Foo : Double;
  Bar : Integer;
begin
  Foo := HourSpan(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Bar := HoursBetween(Now, EncodeDate(2006, 06, 30));
  Writeln('Różnica godzin: ' + FloatToStr(Foo));
  Writeln('Różnica godzin: ' + IntToStr(Bar));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy