YearsBetween

Coldpeer
YearsBetween
Moduł: DateUtils
```delphi function YearsBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca różnicę lat pomiędzy dwoma datami typu [[Delphi/TDateTime]], przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A, B : TDateTime;
  Result : Integer;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2006, 06, 10);
  Result := YearsBetween(A, B);

  Writeln('Różnica lat: ' + IntToStr(Result));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy