IncWeek

Adam Boduch
IncWeek
Moduł: DateUtils
```delphi function IncWeek(const AValue: TDateTime; const ANumberOfWeeks: Integer = 1): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwiększa ilość tygodni w wartości określającej datę (przekazanej w parametrze AValue). Parametr ANumberOfWeeks oznacza ilość tygodni o jakie zostanie zwiększona wartość daty:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za tydzień o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncWeek(dtNow)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy