IncMinute

Adam Boduch
InMinute
Moduł: DateUtils
```delphi function IncMinute(const AValue: TDateTime; const ANumberOfMinutes: Int64 = 1): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość daty/czasu zapisaną w postaci typu [[Delphi/TDateTime]], w której liczba minut zostanie zwiększona o wartość parametru ANumberOfMinutes. Wartość tego parametru może być ujemna.

Oto przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Godzina: ' + TimeToStr(Now));
  Writeln('Za 10 min. będzie: ' + TimeToStr(IncMinute(Now, 10)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy