IncSecond

Adam Boduch
IncSecond
Moduł: DateUtils
```delphi function IncSecond(const AValue: TDateTime; const ANumberOfSeconds: Int64 = 1): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwiększa ilość sekund w wartości określającej datę/czas (parametr AValue). Parametr ANumberOfSeconds oznacza ilość sekund (możliwa wartość ujemna):
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Teraz jset: ' + TimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za 30 sekund będzie: ' + TimeToStr(IncSecond(dtNow, 30)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy