IncMonth

Adam Boduch
IncMonth
Moduł: DateUtils
```delphi function IncMonth(const Date: TDateTime; NumberOfMonths: Integer = 1): TDateTime; ``` [[DElphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość daty/czasu typu [[DElphi/TDateTime]] w której liczba miesięcy jest powiększona/pomniejszona o wartość parametru NumberOfMonths. Wartość może być ujemna:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  dtNow : TDateTime;
begin
  dtNow := Now;
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateTimeToStr(dtNow));
  Writeln('Za miesiąc o tej porze będzie: ' + DateTimeToStr(IncMonth(dtNow)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

IncMonth znajduje się w SysUtils, a nie w DateUtils. Przynajmniej tak jest w Turbo Delphi, nie wiem jak we wcześniejszych