IncDay

Adam Boduch
IncDay
Moduł: DateUtils
```delphi function IncDay(const AValue: TDateTime; const ANumberOfDays: Integer = 1): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca datę i czas zapisaną w postaci typu [[Delphi/TDateTime]], w której dzień powiększony jest o ilość dni określonych w parametrze ANumberOfDays. Wartość tego parametru może być ujemna.

Oto przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ' + DateToStr(Now));
  Writeln('Jutro będzie: ' + DateToStr(IncDay(Now)));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy