Initialization

Adam Boduch

initialization - słowo kluczowe języka Delphi.

Jest to opcjonalny element modułu; kod zawarty w tej sekcji będzie wykonywany jako pierwszy, zaraz po włączeniu modułu do aplikacji. Przykład:

unit MainUnit;

interface

uses Windows; // włączamy moduł Windows

  procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);

implementation

procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);
begin

end;

initialization
  MessageBox(0, 'Rozpoczynamy pracę z modułem...', 'OK', MB_OK);

finalization
  MessageBox(0, 'Kończymy pracę z modułem...', 'OK', MB_OK);


end.

Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Tak samo stanie się po zamknięciu naszej aplikacji.

Zobacz też:

0 komentarzy