Uses

rk7771

uses - słowo kluczowe języka Delphi

Deklaracja uses tworzy listę modułów wchodzących w skład programu.

Słowo kluczowe In, poprzedzone nazwą modułu, specyfikuje nazwę pliku będącego częścią kodu źródłowego projektu.

program Project1;

uses
 Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.

Moduły biblioteczne dołączane są bez słowa In.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs;

type
 TForm1=class(TForm)
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

end.

Zobacz też:

1 komentarz

"Nazwa modułu poprzedzona dyrektywą in"
Poprzedzona? :>