Uses

rk7771

uses - słowo kluczowe języka Delphi

Deklaracja uses tworzy listę modułów wchodzących w skład programu.

Słowo kluczowe In, poprzedzone nazwą modułu, specyfikuje nazwę pliku będącego częścią kodu źródłowego projektu.

program Project1;
 
uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
 
{$R *.res}
 
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

Moduły biblioteczne dołączane są bez słowa In.

unit Unit1;
 
interface
 
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs;
 
type
  TForm1=class(TForm)
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
 
var
  Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
end.

Zobacz też:

1 komentarz

"Nazwa modułu poprzedzona dyrektywą in"
Poprzedzona? :>