Inc

Adam Boduch
Inc
Moduł: System
```delphi procedure Inc(var X [ ; N: Longint ] ); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] zwiększa wartość parametru X o 1 lub wartość parametru N, a w wypadku, gdy to jest wskaźnik typowany, przesuwa go o rozmiar typu, na który wskazuje, co jest przydatne, np. przy optymalnym korzystaniu z tablic.

Procedura Inc ma zastosowanie przy:

Wartość parametru X może być dowolnego typu porządkowego (włączając Int64). Procedura Inc generuje optymalny kod, jest zalecana do używania w pętlach, zamiast operatora dodawania (+):

var
 X : Integer;
begin
 X := 1;
 Inc(X); // efekt: X będzie miało wartość 2
 X := X + 1; // efekt: X będzie miało wartość 3
 Inc(X, 2); // efekt: X będzie miało wartość 5
end;
var
 A : array of TPoint;
 i : integer;
 p : ^TPoint; //wskaznik na typ TPoint
begin
 SetLength(A, 1000);
 p := @A[0];
 for i:=Low(A) to High(A) do
  begin
   //wypełniamy tablicę losowymi punktami
   p^ := Point(Random(200), Random(200));
   Inc(p);
  end;
end;

Parametr X nie może być właściwością

Możliwe jest również użycie procedury Inc na wartościach znakowych. Poniższy przykład prezentuje użycie tej procedury na zmiennej C typu Char:

var
 C : Char;
begin
 C := 'A';
 Inc(C); // zmienna posiada wartość 'B'
end;

W połączeniu ze zbiorami, procedura Inc przesuwa aktywny element o N:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TMySet = (Audi, BMW, Mercedes);

var
 mySet : TMySet;
begin
 mySet := BMW;

 // mySet będzie miało wartość 'Mercedes'
 Inc(mySet);

 case mySet of
  Audi: Writeln('Audi');
  BMW: Writeln('BWM');
  Mercedes: Writeln('Mercedes');
 end;
 Readln;
end.

Po wykonaniu takiego kodu, wartość mySet będzie równa Mercedes.

Zobacz też:

0 komentarzy