Odd

Adam Boduch
Odd
Moduł: System
function Odd(X: Longint): Boolean;

Funkcja Odd zwraca wartość True jeżeli liczba określona w parametrze X jest nieparzysta, False jeżeli jest parzysta.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

const
  Bool: array [Boolean] of String = ('parzysta', 'nieparzysta');

var
  X : Integer;

begin
  Randomize;
  X := Random(1000) + 1;
  Writeln('Liczba ', X, ' jest ', Bool[Odd(X)]);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy