PExtended

Adam Boduch

PExtended - wskaźnikowy typ danych języka Delphi

PExtended wskazuje na typ Extended:

type PExtended = ^Extended;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Extended:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  E : PExtended;
begin
  // przydzielenie pamięci
  GetMem(E, SizeOf(Extended) * 2);
  E^ := 2.45; // przypisanie danych
  Inc(E); // zmiana położenia bloku
  E^ := 4.56; // przypisanie wartości
 
  Dec(E);
 
  Writeln(E^); // wyświetli: 2.45
  Inc(E);
  Writeln(E^); // wyświetli: 4.56
 
  Readln;
  FreeMem(E); // zwolnienie pamięci
end.

Zobacz też:

0 komentarzy