Succ

Adam Boduch
Succ
Moduł: System
function Succ(X);

Funkcja Succ zwraca wartość parametru X powiększoną o 1.
Parametr X może być dowolnego typu porządkowego (włączając Int64). Od procedury Inc różni się tym, iż jest funkcją - nie procedurą, czyli może zwrócić wartość. Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  X : Integer;
begin
  X := 1;
  Writeln('Wartość powiększona: ', Succ(X)); // wyświetli cyfrę 2
  Writeln('Wartość X: ', X); // wyświetli cyfrę 1 - wartość zmiennej X nie została ruszona
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Chyba powinno być Pred zamiast Succ na liście "Zobacz też:" :>