Succ

Adam Boduch
Succ
Moduł: System
```delphi function Succ(X); ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] Succ zwraca wartość parametru X powiększoną o 1. Parametr X może być dowolnego typu porządkowego (włączając [[Delphi/Int64]]). Od procedury [[Delphi/Inc]] różni się tym, iż jest funkcją - nie procedurą, czyli może zwrócić wartość. Przykład:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  X : Integer;
begin
  X := 1;
  Writeln('Wartość powiększona: ', Succ(X)); // wyświetli cyfrę 2
  Writeln('Wartość X: ', X); // wyświetli cyfrę 1 - wartość zmiennej X nie została ruszona
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Chyba powinno być Pred zamiast Succ na liście "Zobacz też:" :>