FreeMem

Adam Boduch
FreeMem
Moduł: System
```delphi procedure FreeMem(var P: Pointer[; Size: Integer]); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] niszczy zmienną na którą wskazuje parametr P oraz zwraca zarezerwowaną pamięć na stertę. Jeżeli P nie wskazuje na blok pamięci zarezerwowany na stercie aplikacja wykona [[Delphi/Wyjątki|wyjątek]]. Jeżeli P wskazuje na [[Delphi/Rekordy|rekord]] zawierający długie [[Delphi/String|łańcuchy]] wcześniej należy wywołać procedurę [[Delphi/Finalize]].

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 TF : File;
 Buffer : PChar;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\mysqlnet.msi');
 try
  Reset(TF, 1);

  Size := FileSize(TF);
  GetMem(Buffer, Size);
  try
   BlockRead(TF, Buffer^, Size);

   { operacje na buforze Buffer }
  finally
   FreeMem(Buffer);
  end;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;

 Readln;
end.

Parametr opcjonalny - Size, może określać ilość bajtów, które zostaną zwolnione; musi określać tę samą ilość bajtów, które zostały zadeklarowane.

Zalecane jest użycie procedur New oraz Dispose; nie jest wówczas konieczne użycie procedury Finalize

Zobacz też:

0 komentarzy