New

Adam Boduch
New
Moduł: System
```delphi procedure New(var P: Pointer); ``` Tworzy nową dynamiczną zmienną; wówczas P wskazuje na tę zmienną.

Parametr P może być dowolnego typu wskaźnikowego. Rozmiar alokowanej pamięci obliczana jest na podstawie danych na jakie wskazuje P. Następnie, do zmiennej należy odwoływać się w ten sposób: P^. Jeżeli nie ma wystarczająco dużo pamięci, aby wykonać tę operację, wywołany zostanie wyjątek EOutOfMemory.

Przykład użycia:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 PMyRec = ^TMyRec;
 TMyRec = packed record
   S : String;
   I : Integer;
 end;

var
 P : PMyRec;
begin
 New(P);
 P^.S := 'String';
 P^.I := 1;

 Writeln(P^.S);
 Dispose(P); // zwolnienie pamięci
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy