Dispose

Adam Boduch
Dispose
Moduł: System
```delphi procedure Dispose(var P: Pointer); ``` Zwalnia pamięć przydzieloną przy pomocy procedury [[Delphi/New]]. Po zwolnieniu wskaźnika na który wskazuje parametr P, odwołanie do P będzie błędne.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 PMyRec = ^TMyRec;
 TMyRec = packed record
   S : String;
   I : Integer;
 end;

var
 P : PMyRec;
begin
 New(P);
 P^.S := 'String';
 P^.I := 1;

 Writeln(P^.S);
 Dispose(P); // zwolnienie pamięci
 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy