Initialize

moRs
Initialize
Moduł: System
procedure Initialize(var V [; Count: Integer] );

Procedura Initialize inicjalizuje zmienną V alokowaną dynamicznie. Powinna być używana w sytuacjach, gdy zmienna jest alokowana innymi sposobami niż przez procedurę New.

Dla zmiennych globalnych, zmiennych lokalnych, obiektów i zmiennych dynamicznych alokowanych przez procedurę New, kompilator automatycznie generuje kod, który inicjalizuje wszystkie łańcuchy znaków i varianty które zawiera zmienna przed jej stworzeniem. Wywołanie procedury Initialize dla zmiennej przed jej użyciem jest wymagane jeśli:

Initialize zeruje pamięć zajmowaną przez łańcuchy znaków, varianty i interfejsy, przez co łańcuchy stają się puste a varianty i interfejsy przyjmują wartość Unassigned

W przypadku gdy zmienne znajdują się w ciągłym bloku pamięci, można określić dodatkowy parametr Count w celu zainicjalizowania wszystkich zmiennych w jednej operacji.

Jeżeli zmienna nie zawiera żadnych łańcuchów znaków, variantów lub interfejsów, kompilator usuwa z kodu wywołanie tej procedury.

Zobacz też:

0 komentarzy