FloatToStrF

Adam Boduch
FloatToStrF
Moduł: SysUtils
function FloatToStrF(Value: Extended; Format: TFloatFormat; Precision, Digits: Integer): string; overload; 
function FloatToStrF(Value: Extended; Format: TFloatFormat; Precision, Digits: Integer; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;

Funkcja konwertuje wartość zmiennoprzecinkową na postać łańcucha String. Przy procesie konwersji uwzględniana jest wartość parametru Format, Precision oraz Digits.

Parametr Format określa format konwersji (patrz niżej); Precision określa prezycję. Wartośc ta musi być zależna od typu danych przekazanych w parametrze Value. Jeżeli mamy do czynienia z typem Single, wartość ta musi być mniejsza od 7; w przypadku Double - mniejsza od 15; Extended - mniejsza od 17.

Przykład użycia:

program FooBar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 Value : Single;
begin
 Value := 1234.123;

 Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 7, 1)); // wyświetli 1,234.1 zł
 Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 7, 4)); // wyświetli 1,234.1230
 Writeln(FloatToStrF(Value, ffCurrency, 2, 4)); // wyświetli 1.2E0003

 Readln;
end.

Parametr typu TFloatFormat może przybrać następujące wartości:

 • ffGeneral- 1234.123;
 • ffExponent- 1.2341230000000000E+3;
 • ffFixed- 1234.1;
 • ffNumber- 1,234.1

Zobacz też:

0 komentarzy