DaysInAYear

Adam Boduch
DaysInAYear
Moduł: DateUtils
function DaysInAYear(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja na podstawie daty określonej w parametrze AValue zwraca ilość dni w roku. Oto przykład prostego zastosowania tej funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  i : Integer;
  Year : Word;
 
begin
  Year := YearOf(Now);
 
  for I := 1000 to Year do
    Writeln('W roku ', I, ' było ', DaysInAYear(i), ' dni');
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy