YearOf

Adam Boduch
YearOf
Moduł: DateUtils
function YearOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca rok zapisany w dacie reprezentowanej przez typ TDateTime. Funkcja zwraca wartość z przedziału od 1 do 9999. Oto przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Rok: ', YearOf(Date));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy