DaysInAMonth

Adam Boduch
DaysInAMonth
Moduł: DateUtils
```delphi function DaysInAMonth(const AYear, AMonth: Word): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ilość dni w miesiącu określonym przez parametr AMonth oraz roku określonym przez parametr AYear:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  i : Integer;
  Year : Word;

begin
  Year := YearOf(Now);

  for I := 1 to 12 do
    Writeln('Miesiąc ', I, ' posiada ', DaysInAMonth(Year, I), ' dni...');

  Readln;
end.

Wartość parametru AYear musi być liczbą od 1 do 9999 (włącznie), a AMonth, liczbą od 1 do 12 (włącznie).

Zobacz też:

0 komentarzy