DaysInAMonth

Adam Boduch
DaysInAMonth
Moduł: DateUtils
function DaysInAMonth(const AYear, AMonth: Word): Word;

Funkcja zwraca ilość dni w miesiącu określonym przez parametr AMonth oraz roku określonym przez parametr AYear:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  i : Integer;
  Year : Word;
 
begin
  Year := YearOf(Now);
 
  for I := 1 to 12 do
    Writeln('Miesiąc ', I, ' posiada ', DaysInAMonth(Year, I), ' dni...');
 
  Readln;
end.
Wartość parametru AYear musi być liczbą od 1 do 9999 (włącznie), a AMonth, liczbą od 1 do 12 (włącznie).

Zobacz też:

0 komentarzy