DecodeTime

Adam Boduch
DecodeTime
Moduł: SysUtils
```delphi procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] rozdziela czas zapisany w parametrze Time na godziny (Hour), minuty (Min), sekundy (Sec) oraz milisekundy (MSec).

Przykładowe rozbicie czasu:

procedure TMyForm.MyButtonClick(Sender: TObject);
var
  wHour, wMin, wSec, wMSec : Word;
begin
  DecodeTime(Now, wHour, wMin, wSec, wMSec);

  Label1.Caption := 'Aktualnie mija ' +
    IntToStr(wMin) + ' minuta godziny ' + IntToStr(wHour) + ' i '
     + IntToStr(wSec) + ' sekundy';
end;

Procedura przydaje się często w momencie gdy musimy dokonać manipulacji na danym składniku czasu.

Zobacz też:

0 komentarzy