CreateDir

Adam Boduch
Create Dir
Moduł: SysUtils
function CreateDir(const Dir: string): Boolean;

Funkcja tworzy nowy katalog pod ścieżką określoną w parametrze Dir. Funkcja zwraca True jeżeli operacja zakończy się sukcesem - False w przeciwnym wypadku. Funkcja nie utworzy katalogu jeżeli nie ma folderu macierzystego. Np. takie wywołanie: CreateDir('C:\katalog 1\katalog2')zwróci false jeżeli folder katalog 1 nie istnieje. W takim wypadku należy skorzystać z funkcji ForceDirectories.

Przykładowy prorgam konsolowy który tworzy żądany katalog:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  FileCtrl, SysUtils;
 
var
  Dir : String;
begin
  Write('Wpisz ścieżkę katalogu jaki chcesz utworzyć: ');
  Readln(Dir);
 
  if not DirectoryExists(Dir) then
  begin
    if CreateDir(Dir) then
      Writeln('Zakończone sukcesem :)')
    else
      Writeln('Błąd');
  end else
    Writeln('Katalog o tej nazwie już istnieje!');
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy