problem z paintComponent

0

Otóż chciałbym aby w głównym oknie można było kontrolować wymiary elipsy którą kreśli program. Wydaje mi się , że kod napisałem dobrze, kompiluje się a jednak podczas uruchamiania jest zawiecha. Wie ktoś co może być przyczyną ?

import javax.swing.*;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.Image;
import java.io.IOException;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Kep implements Runnable, ActionListener {

  public JMenuItem zapiszMenuItem, exitMenuItem;
  public JButton start;
  public JTextArea textArea;
  	public int sx,sy;
	public JMenuItem ziemia,mars,jowisz,saturn,uran,neptun;
	public JPanel panel;
  public static void main(String args[]){
	
    SwingUtilities.invokeLater(new Kep() ); //metoda run()
  }
  //okno i inne
  public void run(){ //z interfejsu Runnable
    JFrame okno = new JFrame("Program ilustrujący II prawo Keplera");
    
    okno.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setLayout(new BorderLayout());
    //tworzenie menu
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    JMenu plikMenu = new JMenu("Plik");
    plikMenu.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
    menuBar.add(plikMenu);
    //opcja zapisz
    zapiszMenuItem=new JMenuItem("Zapisz",KeyEvent.VK_Z);
    zapiszMenuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_Z, ActionEvent.CTRL_MASK));
    zapiszMenuItem.addActionListener(this);
    plikMenu.add(zapiszMenuItem);
    //opcja exit
    exitMenuItem=new JMenuItem("Wyjscie",KeyEvent.VK_X);
    exitMenuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_X,ActionEvent.ALT_MASK | ActionEvent.CTRL_MASK));
    exitMenuItem.addActionListener(this);
    plikMenu.add(exitMenuItem);
    //dodanie menu
    menuBar.add(plikMenu);
		//wybór planety o określonej odległości od Słońca
    JMenu wybor = new JMenu("Wybierz planetę");
    wybor.setMnemonic(KeyEvent.VK_W);	
    menuBar.add(wybor);
    //ziemia
    ziemia=new JMenuItem("Ziemia",KeyEvent.VK_E);
    ziemia.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_E, ActionEvent.CTRL_MASK));
    ziemia.addActionListener(this);
    wybor.add(ziemia);
    //mars
    mars=new JMenuItem("Mars",KeyEvent.VK_M);
    mars.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_M, ActionEvent.CTRL_MASK));
    mars.addActionListener(this);
    wybor.add(mars);
    //jowisz
    jowisz=new JMenuItem("Jowisz",KeyEvent.VK_J);
    jowisz.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_J, ActionEvent.CTRL_MASK));
    jowisz.addActionListener(this);
    wybor.add(jowisz);
    //saturn
    saturn=new JMenuItem("Saturn",KeyEvent.VK_S);
    saturn.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_S, ActionEvent.CTRL_MASK));
    saturn.addActionListener(this);
    wybor.add(saturn);
    //uran
    uran=new JMenuItem("Uran",KeyEvent.VK_U);
    uran.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_U, ActionEvent.CTRL_MASK));
    uran.addActionListener(this);
    wybor.add(uran);
    //neptun
    neptun=new JMenuItem("Neptun",KeyEvent.VK_N);
    neptun.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke( KeyEvent.VK_N, ActionEvent.CTRL_MASK));
    neptun.addActionListener(this);
    wybor.add(neptun);    
    //koniec dodawania planet
    //przycisk startowy animacji
    start = new JButton("Start");
    //start.setPrefferedSize();
    start.addActionListener(this);


    //tekst w oknie
		JTextArea textArea = new JTextArea(5, 20);
		JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);
		textArea.setEditable(false);
		textArea.append("Prezentacja II Prawa Keplera");
		textArea.append("\n\n Promień wodzący poprowadzony ze środka Słońca do środka planety zakreśla równe pola powierzchni w równych odstępach czasu.");
	  //kontener na grafike
	  panel = new graf( Color.yellow ,45,154);

	  //
	  	okno.setJMenuBar(menuBar);
	  okno.getContentPane().add(panel,BorderLayout.CENTER);
		okno.getContentPane().add(start,BorderLayout.SOUTH);
		okno.getContentPane().add(textArea,BorderLayout.NORTH);


    //pokazanie okna\
    okno.pack();
    okno.setSize(800,800);
    okno.setVisible(true);

  }
  //obsluga zdarzen

  public void actionPerformed(ActionEvent e){//z niterfejsu ActionListener
    Object source=e.getSource();

    if(source == ziemia){
      sx=45;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);}
    else if (source == mars){
      sx=50;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);}
    else if (source == jowisz){
      sx=55;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);}
    else if (source == saturn){
      sx=55;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);} 
    else if (source == uran){
      sx=60;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);} 
    else if (source == neptun){
      sx=65;sy=154;panel = new graf( Color.yellow ,sx,sy);}      
    else if(source ==start){
    	
    	}
  }
}
class graf extends JPanel

{
 public int ux,uy;
 public graf(Color kol,int ux,int uy) 
  {
    setForeground(kol);
  }
	
	
 public void slonce (Graphics g,int x,int y)
{
	g.setColor( Color.yellow);
	g.fillOval(x-10,y+6,20,20);
	
}
public void piksel (Graphics g,int x,int y,int c)
{
	if (c==0) g.setColor( Color.black );
	else g.setColor ( Color.blue );
	
	g.drawLine(x,y,x+1,y);
}
  public void elipsa (Graphics g,int xs,int ys,int rx,int ry)
{
// na podstawie algorytmu kreslenia elipsy Bresenhama
int x,y; //współrzędne punktów na obwodzie elipsy o środku w początku układu współrzędnych
int e,e1,e2; ////wyrażenie błędu dla narysowanego punktu P
int rx2 = rx * rx;
int ry2 = ry * ry;
int kolor=0;
// zaczynamy
x=0;y=ry;
e=0;
int fx=0; 
int fy=rx;
while (ry2*x<=rx2*y) //pierwsza petla
{
//zmienimy kolory
if (kolor==0) kolor=1;
else kolor=0;
piksel(g,x+xs,y+ys,kolor); //prawy dolny 
piksel(g,x+xs,ys-y,kolor); //prawy gorny
piksel(g,xs-x,y+ys,kolor); //lewy dolny
piksel(g,xs-x,ys-y,kolor);//lewy gorny

e1=e+2*ry2*x+ry2;
e2=e1-2*rx2*y+rx2;
x++;
if ((e1+e2)<0) e=e1;
else 
{
e=e2;
y--;
} // koniec petli
while(y>=0)//poczatek petli
{
if (kolor==0) kolor=1;
else kolor=0;	
piksel(g,x+xs,y+ys,kolor); //prawy dolny
piksel(g,x+xs,ys-y,kolor); //prawy gorny
piksel(g,xs-x,y+ys,kolor); //lewy dolny
piksel(g,xs-x,ys-y,kolor);//lewy gorny

e1=e-2*rx2*y+rx2;
e2=e1+2*ry2*x+ry2;
y--;
if((e1+e2)>=0) e=e1;
else 
{
e=e2;
x++;
}

}//koniec petli

}
// teraz narysuje slonce
slonce(g,xs,ry);

}


  public void paintComponent (Graphics g)
  {
  	elipsa(g,300,300,ux,uy);
  	//
  }
}
0

Nie chciałbym, żeby to wyszło bardzo obcesowo, ale najlepiej będzie to wiedział Twój debugger. :)
Przede wszystkim, żeby upewnić się, że dobrze zaimplementowałeś elipsę użyj zamiast swojego kodu elipsy metodę dostępną w AWT. Jeżeli będzie się rysować w miarę dobrze, to winna będzie właśnie Twoja implementacja. Jeżeli będzie mimo to się zawieszać, to błąd jest gdzieś w pozostałym kodzie, co powinieneś debugerem szybko wyhaczyć.
Co do elipsy, to kiedyś popełniłem w C identyczną rzecz i od razu Ci powiem, że wszystkie mnożenia przez 2 oraz wielokrotność 2 należy pozamieniać na przesunięcie w lewo, np. 2 * x należy zmienić na x << 1, a dzielenia na przesunięcia w prawo. Przesunięcie bitowe jest o prawie rząd wielkości krótsze od mnożenia, a tym bardziej od super czasochłonnego dzielenia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1