URL i schowek/string

0

Jak sprawdzić czy string w schowku to URL czy nie ? Jeśli tak to w jaki sposób dopisać coś na początku i na końcu tego stringa ?

0

obsługa schowka chyba w FAQ - wyciągasz text, sprawdzasz czy jest człon http:// albo ftp:// albo www. albo coś w tym stylu, jeśli tak to dopisujesz w zmiennej co tam chcesz i kopiujesz do schowka

0

Nie wiem gdzie szukać spakowanej wersji, to sobie skleisz do pliku DPR i skompilujesz:

{ Skleił oraz modyfikacji dokonał
     (c)2003 netvalker
      [email protected]

Programik siedzi sobie ukryty w systemie i podgląda schowek.
Gdy w schowku znajdzie się adres strony www lub adres email
pyta czy otworzyć nową stronę za pomocą explorera lub napisać
list. Programik się zamknie gdy w schowku pojawi się tekst - exit -.

Procedura sprawdza tylko pierwsze znaki adresu :
www.
http:

Więc jeśli w schowku pojawi się jakikolwiek tekst rozpoczynający 
się tymi znakami zostanie rozpoznany jako adres strony internetowej.
Podobna zasada dotyczy adresu Email - sprawdzane jest występowanie 
tylko i wyłącznie znaku - @ - taka sama zasada jak w adresie www.
}
program Url;

uses
 Clipbrd, Windows, Forms, Dialogs, ShellApi;

Label Loop, Loops;

{$R *.res}

var
  Ex : Integer;
  Hm : HDC;
  Ul : String;

Begin
   Ul := '';
   // ukryj belkę
    { * http://4programmers.net/view_faq.html?id=37 * }
   Ex := GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE);
    SetWindowLong(Application.Handle,GWL_EXSTYLE,
    Ex or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW);

   // nie pozwól uruchomić ponownie
    { * http://4programmers.net/view_faq.html?id=38 * }
   Hm := CreateFileMapping(THANDLE($FFFFFFFF),nil,
      PAGE_READONLY,0,32,'ApplicationTestMap');
    If GetLastError=ERROR_ALREADY_EXISTS then
      Begin
       ShowMessage('Nie można uruchomić tego samego programu drugi raz.');
       Goto loops;
       CloseHandle(Hm);
      End;
   MessageBox(0,'ABY ZAMKNĄĆ PROGRAM SKOPIUJ DO SCHOWKA TEKST - exit -','Utl-informacje',MB_IconeRROR);
   // sprawdź schowka zawartość
   { * http://4programmers.net/view_faq.html?id=81 * + własna inwencja twórcza ;) * }
Loop:
   Try
    If Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then
      Begin
      If Not (Ul = ClipBoard.AsText) then
       Begin
        If ClipBoard.AsText = 'exit' then Ex := 1; // exit w schowku aplikacja się zamknie
        If ((Copy(ClipBoard.AsText,1,4)= 'www.') Or (Copy(ClipBoard.AsText,1,5)= 'http:')) Then
        If MessageBox(0,PAnsiChar(
               'W schowku prawdopodbnie znajduje się adres strony www :'+ #13 +#13
              + ClipBoard.AsText + #13 +#13
              + 'Czy chcesz uruchomić stronę w nowym oknie?'),PAnsiChar('Url-przechwyciłem adres strony www'),MB_YesNo) = ID_Yes Then
         ShellExecute(0,'Open',PAnsiChar('iexplore.exe'),PAnsiChar(ClipBoard.AsText),nil,Sw_ShowDefault);
        If Not(pos('@',ClipBoard.AsText) = 0) then
        If MessageBox(0,PAnsiChar(
               'W schowku prawdopodbnie znajduje się adres Email :'+ #13 + #13
              + ClipBoard.AsText + #13 + #13
              + 'Czy chcesz napisać do : ' + (Copy(ClipBoard.AsText,1,Pos('@',ClipBoard.AsText)-1))+' ?'),PAnsiChar('Url-przechwyciłem adres email'),MB_YesNo) = ID_Yes Then
         ShellExecute(0,'open',PAnsiChar('mailto:' + ClipBoard.AsText),nil,nil,SW_ShowDefault);
       End;
      Ul := ClipBoard.AsText;
      End
    Else
    Ul:='';
   Finally
   end;
   If Ex = 1 then Goto loops;
   Sleep(1000); // Sprawdzaj raz na sekundę
   Goto Loop;
Loops:
  ShowMessage('Skleił oraz modyfikacji dokonał' + #13 +
        '(c)2003 netvalker' + #13 +
        '[email protected]' + #13 + #13 +
        'Nastąpi zamknięcie programu...');
  Application.Terminate;
End.
0

Dzięki... a teraz trudniej... Mam stringa powiedzmy: 'Zajrzyj na stronę www.xxxxxx.pl i wejdź na forum.'. Jak wykryć czy w tym stringu jest adres URL i jak na początku i końcu URLa coś dopisać ?

0
wala napisał(a)

Dzięki... a teraz trudniej... Mam stringa powiedzmy: 'Zajrzyj na stronę www.xxxxxx.pl i wejdź na forum.'. Jak wykryć czy w tym stringu jest adres URL i jak na początku i końcu URLa coś dopisać ?

Jeżeli w stringu jest 1 adres to sprawa prosta:

const
 urlconst: array [0..2] of string[10] = ('http://', 'ftp://', 'www.');
var
 i, p1, p2: integer;
 s, s1, s2: string;
begin
 s:= 'Zajrzyj na stronę www.xxxxxx.pl i wejdź na forum.';
 s1:= 'tekst pierwszy';
 s2:= 'tekst drugi';

 for i:=Low(urlconst) to High(urlconst) do
 begin
  p1:= Pos(urlconst[i], s);
  if (p1 > 0) then
  begin
   p2:= p1;
   while ((s[p2] <> ' ') and (p2 <= Length(s))) do
    Inc(p2);
   Insert(s1, s, p1);
   p2:= p2 + Length(s1);
   Insert(s2, s, p2);
   break;
  end;
 end;
 ShowMessage(s);
end;

EDIT//

Adam.Pilorz napisał(a)

drobne sprostowanie: http://, nie http:\

Dzięki, poprawiłem.

0

drobne sprostowanie: http://, nie http:\

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0