Schowek

0

poniżej zamieszczam fragment kodu

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ActiveX, ShlObj, Clipbrd;
type
 TForm5 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Button1: TButton;
  ListBox1: TListBox;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form5: TForm5;

implementation

{$R *.dfm}

procedure ListBoxToClipboard(ListBox: TListBox; 
 BufferSize: Integer; 
 CopyAll: Boolean); 
var 
 Buffer: PChar; 
 Size: Integer; 
 Ptr: PChar; 
 I: Integer; 
 Line: string[255]; 
 Count: Integer; 
begin 
 if not Assigned(ListBox) then 
  Exit; 

 GetMem(Buffer, BufferSize); 
 Ptr  := Buffer; 
 Count := 0; 
 for I := 0 to ListBox.Items.Count - 1 do 
 begin 
  Line := ListBox.Items.strings[I]; 
  if not CopyAll and ListBox.MultiSelect and (not ListBox.Selected[I]) then 
   Continue; 
  { Check buffer overflow } 
  Count := Count + Length(Line) + 3; 
  if Count = BufferSize then 
   Break; 
  { Append to buffer } 
  Move(Line[1], Ptr^, Length(Line)); 
  Ptr  := Ptr + Length(Line); 
  Ptr[0] := #13; 
  Ptr[1] := #10; 
  Ptr  := Ptr + 2; 
 end; 
 Ptr[0] := #0; 
 ClipBoard.SetTextBuf(Buffer); 
 FreeMem(Buffer, BufferSize); 
end; 

procedure ClipboardToListBox(ListBox: TListbox); 
begin 
 if not Assigned(ListBox) then 
  Exit; 

 if not Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then 
  Exit;

 Listbox.Items.Text := Clipboard.AsText; 
end; 

 function GetIEFavourites(const favpath: string): TStrings;
var
 searchrec: TSearchRec;
 str: TStrings;
 path, dir, FileName: string;
 Buffer: array[0..2047] of Char;
 found: Integer;
begin
 str := TStringList.Create;
 // Get all file names in the favourites path
 path := FavPath + '\*.url';
 dir  := ExtractFilepath(path);
 found := FindFirst(path, faAnyFile, searchrec);
 while found = 0 do
 begin
  // Get now URLs from files in variable files 
  Setstring(FileName, Buffer, GetPrivateProfilestring('InternetShortcut',
   PChar('URL'), nil, Buffer, SizeOf(Buffer), PChar(dir + searchrec.Name))); 
  str.Add(FileName);
  found := FindNext(searchrec); 
 end;
 // find Subfolders 
 found := FindFirst(dir + '\*.*', faAnyFile, searchrec);
 while found = 0 do 
 begin
  if ((searchrec.Attr and faDirectory) > 0) and (searchrec.Name[1] <> '.') then 
   str.Addstrings(GetIEFavourites(dir + '' + searchrec.Name));
  found := FindNext(searchrec); 
 end;
 FindClose(searchrec); 
 Result := str;
end; 

procedure FreePidl(pidl: PItemIDList); 
var
 allocator: IMalloc; 
begin
 if Succeeded(SHGetMalloc(allocator)) then
 begin
  allocator.Free(pidl);
  {$IFDEF VER100}
  allocator.Release;
  {$ENDIF}
 end;
end;

procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
 var
 pidl: PItemIDList;
 FavPath: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 if Succeeded(ShGetSpecialFolderLocation(Handle, CSIDL_FAVORITES, pidl)) then
 begin
  if ShGetPathfromIDList(pidl, FavPath) then
   ListBox1.Items := GetIEFavourites(StrPas(FavPath));
  FreePIDL(pidl);
 end;
end;

procedure TForm5.Button3Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ListBoxToClipboard(Listbox1,1024,False);

end;

end.

Problem polega natym, że przy dodawniu tekstu do schowka ( Button2) wyskauje mi seria błędów. Przeglądałem kod doładnie i niemoge znaleźć błędu. Byłbym wdzięczny za pomoc

0

Nie czytalem dokladniekodu, ale cos mi sie wydaje, ze tam nie ma procedury Button2click. A ty cos tam sie pytasz o nia :-)

0

jest... na samym dole :/

0

Nie czytalem dokladniekodu, ale cos mi sie wydaje, ze tam nie ma procedury Button2click. A ty cos tam sie pytasz o nia

Zakup okulary.

A co do błędu to wynika on (jak mi sie wydaje) ze zbyt małego bufora w procedurze ListBoxToClipboard. Przy 1024 wywala się na 34 okrązeniu pętli, przy 2 razy wiekszym gdzieś około 50. A tak w ogóle to wydaje mi się że jest jakiś łatwiejeszy sposób na kopiowanie kilkuliniowego textu do schowka...

0

tak, jest ale ja chce skopiować jedną linijkę

0

hmm

ClipBoard.AsText(ListBox.Items.Strings.Text);

tak, jest ale ja chce skopiować jedną linijkę

Wiec jeszcze latwiej, zamiast Text, Items[nr lini]

0

Ja moze jestem tępy, ale co ma ten kod w procedurze ListBoxToClipboard wspolnego z kopiowaniem jednej linijki ?
Moze napisz co ma ten program robić w założeniu, zamiast głowić sie co jest źle w kodzie, którego nie rozumiesz.

0

Masz troche racji Dominik - nie do końca rozumiem tą funkcję, ale programik napisać musze do szkoły....
Chodzi mi o to, żeby po naciśnięciu Button2 zaznaczona linijka w ListBox była kopiowana od schowka. Miałem z tym mały problem, więc postanowiłem bazować na kodzie z neta:
http://swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=640
ale niedo końca mi wyszło

0

no wiec

ClipBoard.AsText(ListBox.Items[ListBox.ItemIndex]); 
0

no wiec

ClipBoard.AsText(ListBox.Items[ListBox.ItemIndex]); 

A nie

ClipBoard.asText(ListBox.Items.Strings[ListBox.ItemsIndex]);

?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0